Peros Teknik: Elektricitet

Elsäkerhet

Det bedrivs ett ganska omfattande arbete i Sverige för att få ner antalet olycksfall och dödsfall som beror på el. Från att ha varit ca 20 dödsfall per år för 10 år sedan, är det nere i hälften i dag.

Lagstiftning och information

Elsäkerhetsarbete görs på många sätt. Två viktiga sätt är lagstiftning och information. Lagar och förordningar reglerar vem som får utföra olika elektriska arbeten, hur produkter ska vara utformade, hur elektriska ledningar ska dras i hem och samhälle osv.

Information ges i skolor, broschyrer i brevlådan eller tillsammans med elräkningen eller i TV. På Internet finns också mycket information. Titta t ex på Elsäkerhetsverkets hemsida!

 

Tänk på värmen!

Det är inte bara det elektriska som kan vara farligt. Vad kan t ex hända om en TV ställs in i en bokhylla med böcker tätt intill runt om? Eller en lampa hänger nära en tunn gardin? En fåtölj placeras tätt intill ett elektriskt element? Runt elektriska apparater som avger värme, får inte brännbara föremål placeras tätt intill. Det medför brandfara! Se till att luft kan cirkulera runt TV:n och att t ex gardiner inte kommer för nära en lampa eller ett element.

Vad är det som
kan vara farligt
på den här bilden?

Inte jordat och ojordat i samma rum!

Att ha jordade och ojordade uttag i samma rum, är förbjudet. Om det uppstår ett fel i t ex en lampa som är ojordad, kan hela lampan bli spänningsförande. Om man berör den trasiga lampan och samtidigt kommer åt en produkt som är jordad, går strömmen genom kroppen. Livsfara uppstår.

Fuktiga utrymmen

I fuktiga utrymmen och utomhus är det extra farligt med el, eftersom fukt leder ström. I badrum är det tillåtet att ha eluttag endast om det är försett med jordfelsbrytare. Om det inte finns uttag i badrummet är det inte tillåtet att leda in en sladd till t ex fön eller bandspelare. I vissa badrum finns uttag för rakapparat och elektrisk tandborste. De har lägre spänning än huset i övrigt.

I kök, källare, garage och utomhus krävs jordade uttag. En säkerhetsåtgärd som blir allt vanligare, är att installera timeruttag för t ex kaffekokare, brödrost och bilvärmare. Då bryts strömmen till uttaget efter en viss tid.

Den som arbetar utomhus med elektriska verktyg, måste vara extra försiktig. Arbeta ej när det är fuktigt och använd skyddande kläder. Arbeta aldrig barfota eller med bara ben. Det är inte tillåtet att dra ut en skarvsladd genom fönster eller dörr. El utomhus måste anslutas till ett eluttag utomhus. Apparater som ska användas utomhus eller i fuktiga utrymmen, måste vara gofkända för det och ha en särskild märkning.

Säkra uttag

Att ha petsäkra uttag är en enkel säkerhetsåtgärd. Särskilt viktigt är det om det finns småbarn i närheten. I petsäkra uttag är det t ex en liten lucka, som måste petas åt sidan innan stickproppen sätts in. Det finns också sådana, där stickproppen måste vridas lite.

Om man använder ett skarvuttag där skarvskadden rullas ut, är det lämpligt att rulla ut hela sladden. I alla fall om man ska ansluta apparater som förbrukar mycket ström. Sladden kan i värsta fall, när den ligger hoprullad, bli så varm att fara uppstår!

 

Högspänning

Spänningen vid kraftledningar, tågledningar och vid transformatorstationer är högra än hemma. Det gör att sådana ställen är mycket farliga. Man behöver inte ens röra vid en sladd med hög spänning, det räcker med att komma nära för att det ska vara farligt. Att gå nära en nedfallen kraftledning, eller att klättra upp på ett tågtak är livsfarligt. Det har också hänt olyckor när barn lekt med drakar nära kraftledningar, eller när segelbåtar seglat på eller nära en kraftledning.

Gamla grejor

Antikviteter och gamla saker har blivit vanliga på auktioner och i butiker. Med lampor och andra elektriska apparater måste man vara mycket försiktig. Använd inte en gammal lampa, utan att ha låtit en elektriker gå igenom den! Gamla sladdar, metalldelar och kanske rörliga leder är en mycket farlig kombination.

Kontrollera!

Slutligen är det viktigt att ibland kontrollera elektriska apparater och elektrisk utrustning.

- Sitter ledningar och uttag ordenligt fast?

- Är alla strömbrytare hela?

- Är sladdar och anslutningar till alla apparater hela?

- Är alla uttag i kök, källare, garage och utomhus jordade?

- Finns jordade och ojordade uttag i samma rum?

- Finns det något i mitt hem, som bryter mot gällande bestämmelser?

Elsäkerhetsverket har en kampanj för säkrare el. Där finns mycket nyttigt, intressant och skojigt. Spel, filmsnuttar och annat.